ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Elbląska Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki” w Jegłowniku: hm. E. Dżugan, dh.D.Sapińska.

Termin – wtorki, godz. 13.00-14.00

Zbiórki kierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat. Zuchy w trakcie zbiórek zdobywają tropy. Tropy dają zuchom możliwość poznania otaczającego ich świata oraz wspierają kształtowanie się postawy służby i braterstwa. Gromada podzielona jest na szóstki (małe grupy), w których realizują dzieci zadania w ramach zbiórek zuchowych.

***

Koło wokalno – teatralne „Co nam w duszy gra…”  opiekun Dorota Fiedor

Termin – wtorki, godz. 13.30 – 14.15

Na zajęciach dzieci uczą się prawidłowej emisji głosu, dykcji, śpiewu, gry aktorskiej, recytacji, rozbudzane są zainteresowania teatrem. Członkowie koła (uczniowie klas III – VII) przygotowują się do świadomego uczestnictwa w kulturze,  obcowania ze sztuką, bywania w teatrze, spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Udział w zajęciach koła wokalno-teatralnego  umożliwia  rozwój zdolności i umiejętności muzycznych, teatralnych oraz rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i emocjonalną; wpływa także na  podwyższenie samooceny, daje możliwości przeżywania sukcesu.

***

Koło matematyczne – prowadząca Barbara Klebba

Termin – wtorek, godz. 14.20 – 15.05

Przeznaczone dla wszystkich uczniów klasy VIII. Na zajęciach przygotowują się uczniowie do egzaminu ósmoklasisty i poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach.

***

Technologie „It’s simple” – prowadząca Anna Falak

Termin – wtorki, 13.30 – 14.15

Zajęcia koła informatycznego są adresowane do uczniów klas IV – VI. Należy je traktować jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej z uwzględnieniem oczekiwań uczniów. Zadaniem zajęć ma być wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich uzdolnień i zainteresowań z zakresu nowinek technologicznych i multimedialnych w ogólnie przyjętym temacie informatyki. Celem prowadzenia kółka zainteresowań z informatyki jest sprzyjanie ogólnemu rozwojowi umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwój umiejętności w rozwiązywaniu problemów w sytuacji zadaniowej, jak i również umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

***

Koło języka polskiego – prowadząca Justyna Rokita

Termin – piątek, godz. 14.15 – 15.05

Adresaci – uczniowie klasy VII i VII. W czasie zajęć uczniowie poznają strukturę egzaminu z języka polskiego, typy zadań oraz strategie ułatwiające rozwiązywanie zadań testowych różnego typu. Poza tym otrzymują wskazówki dotyczące metod uczenia się, polecenia dotyczące  internetowych zasobów wiedzy, które ułatwiają powtarzanie materiału szkoły podstawowej. Ćwiczenia obejmują także redagowanie dłuższych form wypowiedzi: rozprawka oraz opowiadanie twórcze. 

***

Technologie z klasą – prowadząca Izabela Wiącek

Termin – poniedziałek, godz. 12.40 – 13.25

Przeznaczone dla kl. III i IV. Zajęcia obejmują takie zagadnienia jak: umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi, rozwiązywanie problemów przy użyciu technik informatycznych, poszukiwanie informacji za pomocą komputera, tabletu, samodzielność w rozwiązywaniu trudnych problemów, dążenie do samodoskonalenia się w związku z szybko rozwijającą się techniką, przyswojenie pojęć i umiejętności, dzięki którym praca z oprogramowaniem i sprzętem nowej generacji będzie wymagała mniejszego wysiłku, współpraca w grupie i rozwój odpowiedzialności, poszanowanie własności intelektualnej i materialnej.

***

Dyskusyjny Klub Książki” – prowadząca Anna Mordasiewicz

Termin: raz w miesiącu – środa godz. 13:30

Adresaci – uczniowie klas 4-8. Uczestników łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, żeby dyskutować o wcześniej wybranej i przeczytanej książce oraz wrażeniach, jakie na nich wywarła. Poznają również sylwetki wybitnych literatów, poszerzają wiedzę z zakresu literatury i kultury języka. Słuchają też audiobooków i oglądają filmy stworzone na podstawie książek, aby porównywać dzieło literackie z filmowym.

***

Polonistyczny kreatywnik” prowadząca Izabela Wiącek

Termin – środa, godz. 13.30 – 14.15

Adresaci – uczniowie klasy VI. Celami spotkań są: doskonalenie umiejętności krytycznego korzystania ze słowników, katalogów bibliotecznych, Internetu oraz programów komputerowych, kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo), motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich i innych tekstów kultury, kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii, zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej, wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań, kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

***

Koło Młodych Humanistów” – prowadzący Krystyna Mordasiewicz

Termin – piątek, godz. 13:35-14:20

Adresaci – uczniowie klasy IV ( w niektórych projektach kl. VII i VIII ). Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu literatury, językoznawstwa, historii; korelacja przedmiotów humanistycznych; nowoczesne do zdobywania wiedzy historycznej; globalne nauczanie przedmiotów humanistycznych.

***

Koło przygotowujące uczniów do egzaminu” – prowadzący Krystyna Mordasiewicz

Termin zajęć – poniedziałek, godz. 13:35- 14:20

Adresaci – uczniowie klasy VIII. Zdobywanie i utrwalanie materiału z podstawy programowej obowiązującego na egzaminie VIII- klasisty (rozwiązywanie testów, pogłębianie wiedzy z literatury, języka, ortografii, teorii literatury oraz kultury języka).

***

Speak English” – prowadząca Dorota Sapińska

Termin – środa, godz. 14.20 – 15.05

Adresaci – uczniowie klasy VII-VIII. Zajęcia kształtujące kompetencje porozumiewania się w języku angielskim. Utrwalanie wiadomości i umiejętności językowych. Zajęcia polegające na rozwiązywaniu testów, quizów, tworzeniu sytuacji komunikacyjnych.