Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca- Patrycja Kwiatkowska

Wiceprzewodniczący – Wanessa Kazimierowicz

Skarbnik – Bartosz Libura

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Anna Brzóska

***

Zasady działania SU

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły!

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem Samorządu oraz Dyrektorem Szkoły.

Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.