Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca- Wiktoria Furtak

Wiceprzewodniczący – Wiktoria Smolińska, Sebastian Gagat

Członkinie – Maja Proch, Weronika Zdunowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Ewelina Dżugan

***

Co planujemy w tym roku?

  1. dyskoteki tematyczne,
  2. akcje charytatywne,
  3. słodkie bufety,
  4. chill room w ramach programu MENTOR,
  5. Andrzejki,
  6. dni tematyczne,
  7. szczęśliwy numerek.

Postulaty członków SU:

-chcemy przyjrzeć się organizacji radiowęzła w naszej szkole,

-frytki 1 x w miesiącu na obiad,

-zwierzątko w klasie – planujemy konsultacje w tym temacie.

***

Zasady działania SU

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły!

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem Samorządu oraz Dyrektorem Szkoły.

Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.