Historię Szkoły Podstawowej w Jegłowniku przedstawiają:

-mgr Alicja Niechciał (lata 1945 – 2000)

-mgr Krystyna Mordasiewicz (lata 2001 – 2022)

   Rok 1945, rok powstania szkoły, jak wszystko w owym czasie, był skromny – kilka ławek, krzeseł, lekcje odbywały się w 3 budynkach rozrzuconych wzdłuż ulicy Malborskiej. Pracowała w niej najpierw pani Justyńska, a młodzież w większości, była starsza i przerabiała program dwóch klas w jednym roku. Szkoła była gwarna od rana do wieczora, bo wieczorem były organizowane kursy likwidujące analfabetyzm. Z latami przybywa młodzieży i nauczycieli. Koniec lat 40, to okrzepnięcie szkoły, przybywa sprzętu i dochodzą pierwsze pomoce. Od „Dziadka Mroza” w 1949 r uczniowie otrzymują radio. W szkole robi się ciasno, w ramach hasła „Tysiąc szkół na tysiąclecie” zostaje oddany w 1964 r do użytku budynek, w którym dzisiaj znajdujemy się. W 1964 r oddano uczniom salę gimnastyczną, a na terenie szkoły powstaje boisko (trawiaste) i działki. Skończyło się bieganie od szkoły do szkoły. Działać zaczyna świetlica szkolna, gdzie dzieci za 2 zł 40 gr mogą zjeść posiłek. Rok 1965 – to ważna data – nadano szkole imię, które nosi do dziś, im.Obrońców Westerplatte. Nowy budynek szkolny początkowo przestronny i luźny jest coraz bardziej zaludniony. Na przełomie lat 1960/70 powstaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego, którą później przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą.  Uczniowie tej szkoły zajmują czołowe miejsca na wystawie płodów rolnych w powiecie. Sukcesy ich są zauważone i odnotowane. Nie są to jedyne osiągnięcia. Osiągamy sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Lista zwycięzców i olimpijczyków jest długa. Kolejne lata – to lata rozbudowy budynku i polepszenie warunków nauki, więcej sprzętu i pomocy. Pierwszy czarno–biały telewizor „Wawel” ufundował szkole prężnie działający Komitet Rodzicielski. On też w 1985 r ufundował szkole sztandar. Przez minione lata szkoła wychowała wielu światłych i rzetelnych ludzi, którzy rozrzuceni po kraju, i nie tylko, którzy pracują dla dobra swojego i innych. Przykładem tego mogą być nasi absolwenci – nauczyciele tej szkoły. Do nich zaliczę:

Zbigniewa Reissa – ucznia i nauczyciela, dyrektora,

Małgorzatę Bożejewicz – uczennicę i nauczycielkę, która przepracowała tutaj 30 lat,

Krystynę Mordasiewicz, Krystynę Buchholc, Emilię Muchę, Renatę Strzelecką, Dorotę Fiedor.

W trakcie różnych zmian strukturalnych, byliśmy gminną szkołą zbiorczą. Na skutek likwidacji SP w Fiszewie, od 1983 r uczniowie z tej miejscowości dojeżdżają do nas. Nauka trwa  od 800 do 1600, klasy młodsze chodzą do szkoły na 2 zmiany. W międzyczasie powstaje przy szkole boisko asfaltowe, a w związku z ufundowaniem sztandaru, wymieniony zostaje praktycznie cały sprzęt i umeblowanie. Znikają z klas ławki i kałamarze. Krzepniemy. Zwyczaje stają się tradycją. W latach 70 należymy do Klubu Szkół noszących imię związane z Obroną Polskiego Morza. Początek lat 80 – to zawieszenie działalności Klubu i nie tylko. Działalność ta zostaje reaktywowana w roku 1990 – powstaje Klub Szkól Westerplatte, do którego wstępujemy w 1993 r. Od 1990 roku jesteśmy szkoła samorządową, a dzięki temu nigdy nie zawiesiliśmy działalności zajęć pozalekcyjnych. Są one finansowane przez Radę Gminy. Początkowo było to 50 godz. tygodniowo, a obecnie 30 godz. Zajęcia pozalekcyjne to: SKS, kółka: taneczne, wokalne, matematyczne, ekologiczne, recytatorskie, informatyczne, polonistyczne i teatralne. Od 1989 r młodzież nasza uczy się języka angielskiego. W 1996 r otrzymujemy z KRUSu ze Sztumu pierwszy komputer PC. Od tego roku systematycznie powiększa się ilość komputerów w naszej szkole. Są coraz lepsze. Razem z p. Jarosławem Krupskim jeździmy do zakładów pracy i zbieramy wycofywane, lecz sprawne komputery. W 1998 r uczniowie klas 8 zamiast techniki uczą się elementów informatyki. We wrześniu 1999 r w miejsce Szkoły Podstawowej w Jegłowniku powołano Zespół Szkół w Jegłowniku w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte oraz Gimnazjum. W grudniu 1999 r otrzymujemy z MEN pracownię internetową. Mijają dwa lata i Rada Gminy Gronowo Elbląskie podejmuje decyzję o przeniesieniu Gimnazjum w Jegłowniku do nowego budynku w Gronowie Elbląskim. Następuje rozwiązanie Zespołu Szkół w Jegłowniku. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Obr. Westerplatte w Jegłowniku zostaje p. mgr Ewa Okinczyc, a wicedyrektorem – mgr Jarosław Krupski. Szkoła ładnieje. Remontowane są klasy, korytarze oraz sala gimnastyczna. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wymieniamy prawie wszystkie okna w szkole. W październiku 2005 r otrzymujemy z MEiN nową pracownię internetową. Komputery z poprzedniej trafiają do klas I-III, biblioteki oraz do nauczycieli klas starszych. Niestety niż demograficzny dotyka naszą gminę. Wójt podejmuje decyzję o likwidacji stanowisk wicedyrektorów w szkołach. Odchodzą ze szkoły kolejni nauczyciele. Rok szkolny 2006/2007 zaczniemy z 11 klasami liczącymi od 27 do 31 uczniów.

XXI wiek przyniósł wiele zmian.

W 2001r. odeszła na emeryturę długoletnia pani dyrektor Alicja Niechciał, natomiast powitaliśmy na tym stanowisku nowego dyrektora – panią Ewę Okinczyc. W Polsce w tym czasie zmieniały się realia życia- odczuwaliśmy powiew wolności i nowoczesności, również w naszej szkole. Nowa pani Dyrektor starała się iść z duchem czasu, toteż dynamizowała pracę, zabiegała o ciągłe podwyższanie jakości pracy szkoły, jak również o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Ważna dla jegłownickiej szkoły była promocja placówki i osiągnięć jej uczniów w lokalnym środowisku, promowaliśmy też szkołę w powiecie, województwie i kraju.

W latach 2003 – 2004 szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” organizowanej pod patronatem Prezydenta RP przez Gazetę Wyborczą i Fundację CEO. Wynikiem tych starań było otrzymanie certyfikatu „Szkoła z Klasą”. Od 2003r. uczniowie mogli korzystać z nowoczesnego zestawu do gimnastyki korekcyjnej pozyskanego przez panią dyrektor ze środków ministerialnych i programu „Zdrowy kręgosłup”. Po gruntownej diagnozie uczniów priorytetem stało się zatrudnienie w szkole logopedy. Zadanie to było realizowane od 2005r, zaś w 2007r. pozyskaliśmy profesjonalną pracownię logopedyczną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2005r. szkoła przystąpiła do programu partnerskiego „Otwarta Szkoła” i zostaliśmy wsparci wdrożeniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji. Rok 2006 zapisał się wielkimi literami w historii naszej szkoły i środowiska lokalnego, gdyż po raz pierwszy na terenie gminy została utworzona klasa integracyjna, uwzględniająca potrzeby uczniów o specyficznych wymaganiach edukacyjnych. Lata 2007 – 2008 sprzyjały rozwojowi zdolności i zainteresowań uczniów, gdyż pozyskaliśmy środki na zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W czasie kierowania szkołą przez panią Ewę Okinczyc w naszej placówce w latach 2007 – 2009 działało także Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, którego dyrektorem była również p. E. Okinczyc.

Kolejne lata dały szansę rozwijaniu sportu – w 2008r. na terenie boiska szkolnego powstał kompleks sportowy „Orlik 2012”. W 2008r. p. dyrektor, Ewa Okinczyc, zainicjowała i powołała szkolny zespół nauczycieli do pozyskania środków pozabudżetowych, w tym z EFS POKL. Zespół nauczycieli (E. Okinczyc, D. Burdyńska, J. Królik, K. Sawicka, B. Flakowska, S. Liskowicz) napisał i wygrał wiele projektów z EFS w ramach Priorytetu IX, między innymi:

– w 2008r. rządowy program „Rozwój Edukacji na terenach wiejskich”,

– 2008 – 2013r. projekt na wspieranie rozwoju umiejętności społecznych i językowych klas młodszych,

– 2009 – 2011r. projekt unijny EFS POKL „Dajcie nam szansę. Chcemy działać” na kwotę 633 tys. zł. Dzięki temu projektowi pozyskaliśmy nowoczesną pracownię językową, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne (rowery, kamerę, komputery, wyposażenie klas, itp.), dzieci mogły brać udział w wyjazdach na zimowiska i letnie półkolonie oraz uczestniczyć w systematycznych wyjazdach na basen.

W kolejnych latach nasza szkoła korzystała z różnych form pozyskania środków z unijnych funduszy, m.in. w latach 2012 – 2013r. we współpracy z Akademią Podlaską uczestniczyliśmy w projekcie „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”, a w latach 2014 – 2015 w projekcie „Jegłownicka Akademia Nauki”. We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z Elbląga realizowaliśmy projekt „Młodzi eksperymentują – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej”, natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wzięliśmy udział w projekcie „Szkoła Młodych Geniuszy” współfinansowanym ze środków EFS we współpracy z CSE „Światowid”.

Od 2018r. do 2021r. pani Emilia Boggero realizowała w swojej klasie projekt „Myślę, decyduję, działam” w ramach edukacji finansowej.

Powyższe projekty w szczególności były skierowane do uczniów, ale objęły również nauczycieli i rodziców.

Lata 10. i 20. XXI w. przyniosły ogrom możliwości do rozwoju placówek oświatowych; nasza szkoła zawsze była twórcza, więc chętnie korzystaliśmy z nowości, jakie niosło życie. Pierwszym krokiem w kierunku kompleksowego remontu była wizyta pani dyrektor E. Okinczyc (w towarzystwie p. Wójta M. Ślęzaka, p. sekretarz J. Pliszki i przewodniczącego Rady Gminy p. R. Puchalskiego ) u Minister Edukacji Narodowej, p. Joanny Kluzik-Rostkowskiej z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu remontu dachu. Ogromnym przedsięwzięciem była kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku. Projekt ten obejmował branżę budowlaną (okna, drzwi, elewację), branżę elektryczną (instalację elektryczną), branżę sanitarną (hydraulikę) oraz instalacje gazowe (ciśnieniowy zbiornik gazu, pompy ciepła). Czas remontu był niezwykle trudny, pracowaliśmy w ciężkich warunkach (około dwóch lat), ale efekt końcowy był imponujący. Warto było przetrzymać te trudne lata remontu. Budynek szkoły wypiękniał, warunki lokalowe poprawiły się – jest nowocześniej i atrakcyjniej.

Od 2016r. tutejsza placówka nosi nazwę Zespołu Szkół w Jegłowniku, w którego skład wchodzą Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte. Warto wspomnieć, że tę nazwę szkoła nosi od 1985r., a od 1993r. działa w Klubie Szkół Westerplatte. Staramy się aktywnie uczestniczyć w Sympozjach Klubu i pracach klubowych. Poczet Sztandarowy wraz z opiekunem uczestniczy w Sympozjach, będących spotkaniem z historią i teraźniejszością. Tu rodzą się przyjaźnie, dzięki którym mamy znajomych w różnych zakątkach Polski, a uczniowie mają okazję poznać swoją ojczyznę. Staramy się otwierać naszym wychowankom drogę do większego świata, poprzez organizację wycieczek po Europie m.in.: do Włoch, Francji, San Marino. Od zawsze dla jegłownickiej szkoły dobro ucznia było najważniejsze. Właśnie z myślą o uczniach prężna grupa nauczycieli nieustannie podejmuje działania podnoszące wiedzę i umiejętności uczniów. W ostatnim dwudziestoleciu uczniowie zdobywali wyróżnienia i zajmowali wysokie miejsca w różnych konkursach, m.in.

-Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego( Olsztyn),

-Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (Olsztyn),

-Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego (Lidzbark Warmiński),

-Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym (Legnica),

-Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim (Warszawa),

-Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim (Olsztyn),

-Tytuł Finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Klubu Szkół Westerplatte (Gdańsk),

-dwukrotny Tytuł Finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym (Warszawa),

-dwukrotne wyróżnienie w konkursie powiatowym „Liga Młodych Humanistów”( Elbląg)

-wysokie miejsca w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”

-wyróżnienie w konkursie matematycznym „Mrówa” dla klas I-III.

Naszymi sukcesami są liczne zwycięstwa w konkursach plastycznych, matematycznych, literackich, recytatorskich, muzycznych, tanecznych na szczeblu międzyszkolnym. Mamy też uczniów znanych na scenie ogólnopolskiej. Od wielu lat nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych (wcześniej szóstoklasisty, obecnie ósmoklasisty)- bardzo dobre wyniki z języka polskiego i matematyki oraz dobre wyniki z języka angielskiego. Także współpraca z innymi instytucjami układa się pomyślnie. Warto wspomnieć, że od 2012r. współpracujemy z Bankiem PKO S.A. w ramach działalności SKO. Dyrektor E. Okinczyc zabiega o dobrą współpracę z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi. Przykładem może być organizacja warsztatów, m.in. nauczycielki matematyki i języka polskiego przeprowadzały warsztaty dla koleżanek z sąsiedniej szkoły, w czasie których dzieliły się swoim doświadczeniem i wiedzą, udzielały wskazówek i rad dotyczących metod i form pracy z uczniami ostatnich klas, przygotowującymi się do do egzaminów zewnętrznych.

Nasza szkoła wciąż tętni życiem. W ostatnim dwudziestoleciu zawiązaliśmy wiele nowych tradycji, obyczajów i imprez szkolnych, takich jak: majówki, „Mikołajkowe śpiewanie”, konkurs ogólnej wiedzy „Omnibus”, potyczki językowe „Zabawy językiem polskim”, wielokrotnie organizowaliśmy Dzień Europy, festyny środowiskowe dla całych rodzin, przeglądy artystyczne placówek oświatowych naszej gminy, festiwale piosenki, konkursy recytatorskie, literackie, ortograficzne, matematyczne, „Dzień Tabliczki Mnożenia”, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Patrona, wieczory poetyckie, jasełka i wiele innych. Naszym znakiem rozpoznawczym przez wiele lat był szkolny teatrzyk „Bajduś”. Od zawsze zabiegamy o dobrą współpracę z rodzicami, np.: organizowaliśmy wiele szkoleń dla rodziców i podejmowaliśmy liczne działania pedagogizujące, integrowaliśmy się poprzez wspólne imprezy ,takie jak: zabawy taneczne, sylwestrowe, ogniska, festyny rodzinne, włączaliśmy rodziców w rożne przedsięwzięcia szkolne, np.: teatrzyk – rodzice w roli aktorów. W ostatnim dwudziestoleciu Rada Rodziców stała się prężnym organem, samodzielnie działającym na rzecz szkoły.

Atrybutem jegłownickiej szkoły jest wychowywanie wrażliwych i szlachetnych ludzi. Wyrazem tego jest udział w licznych akcjach prowadzonych w ramach wolontariatu – WOŚP (zapoczątkowana przez p. A. i J. Krupskich), „Wszystkie Kolory Świata” pomoc dla dzieci z Afryki w ramach akcji UNICEF-u, organizacja kiermaszy na rzecz chorych dzieci i nauczycieli oraz potrzebujących – „Tydzień otwartych serc” dla pogorzelców, udział w akcji „Szlachetna Paczka”, zbiórka słodyczy organizowana przez elbląski Klub Rotary czy też pomoc dla Ukrainy.

Działania naszej szkoły zostały dostrzeżone i nagrodzone wyróżnieniami na różnych szczeblach. Zaangażowanie nauczycieli w pracę na rzecz ucznia, szkoły, środowiska zostało docenione przez władze lokalne, jak również państwowe:

-w 2012r. pani dyrektor Ewa Okinczyc otrzymała nagrodę Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

-w 2015r. pani Emilia Boggero została wyróżniona przez centralne władze Banku PKO S.A.

-w 2017r. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej – Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały panie: Krystyna Mordasiewicz i Anna Krupska

-w 2021r. pani Krystyna Mordasiewicz otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Lata 2001 – 2022 były czasem dużej aktywności i sukcesów uczniów oraz nauczycieli na rożnych płaszczyznach. Istotnym celem naszej szkoły jest rozwój, pielęgnowanie tradycji, szanowanie historii, pamięć o ludziach związanych z naszą placówką, jak również pielęgnowanie jubileuszy istnienia szkoły (dotychczas obchodziliśmy 50-lecie, 60-lecie, 70-lecie), gdyż „Wspomnienia są strażnikiem i skarbnicą wiedzy o tym, co minęło. Są największym dziedzictwem”. Ocalmy więc od zapomnienia historię tej szkoły – dla potomnych.

„Nasze życie wędruje, jedynie wspomnienia pozostają w jednym miejscu”.

Kadra kierownicza szkoły na przestrzeni lat

Dyrektorzy:

Maria Justyńska (1945r. – 1951r.)

Ludwik Znaniecki (1951r. – 1971r.)

Zbigniew Reiss (1971r. – 1972r.)

Tadeusz Misiak (1972r. – 1973r.)

Antoni Lisiecki (1973r. – 1986r.)

Alicja Niechciał (1986r. – 2001r.)

Ewa Okinczyc (2001r. – 2022)

Wicedyrektorzy:

Barbara Kwapisz (1986r. – 1991r.)

Wiktoria Rojek (1991r. – 2001r.)

Jarosław Krupski (2001r. – 2006r.)

Beata Flakowska (2008r. – 2014r.)

Anna Krupska (2016r. – 2022)