Psycholog szkolny

Pani mgr Elżbieta Pietruczuk

***

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA:

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
7:00 – 11:007:00 – 10:007:00 – 11:00

Zachęcam do kontaktu w celu umówienia się za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego

***

Pomoc psychologiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających przede wszystkim:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. z choroby przewlekłej,
 5. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 6. z niepowodzeń edukacyjnych,
 7. z zaniedbań środowiskowych,
 8. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Czasami bywa tak, że nie chcesz się dzielić swoimi problemami z innymi. Chciałabym zachęcić do wspólnej rozmowy, która może pokazać Ci, że z każdą trudnością przy odpowiedniej pomocy jesteś sobie w stanie poradzić. Może bywa tak, że nie odnajdujesz się w swoim środowisku klasowym, masz problem w domu lub na podwórku? Jeśli chcesz porozmawiać – zapraszam.

Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla uczniów.

Korzystanie z pomocy psychologicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

Pomoc psychologiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli
 4. innymi przedszkolami, szkołami, placówkami
 5. organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczna jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, czy nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem. Pomoc psychologiczna w szkole jest udzielana w formie konsultacji i porad, warsztatów, szkoleń.