Intendent: Iwona Gryga
Tel: (55) 231 25 21 wew. 25
e-mail: intendentjeglownik@gminagronowo.pl

     Płatności za obiady dokonujemy wyłącznie na nr konta bankowego : 82 8300 0009 0091 2057 2000 0020 ( wpłacamy dokładne kwoty a w tytule podajemy imię i nazwisko dziecka – przy wpłacie za więcej niż jedno dziecko – każde dziecko oddzielnie )

Opłaty dotyczące przedszkola znajdują się osobno w regulaminie (załącznik).

Płatności dokonujemy w terminie nie późniejszym niż do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności.

Brak opłaty za dany miesiąc kalendarzowy skutkować będzie zawieszenie ucznia w korzystaniu z obiadów do czasu uregulowania zaległości. Informacja o wysokości opłat będzie wywieszana na tablicy informacyjnej szkoły, przekazywana przez e-dziennik Librus oraz na stronie www.jeglownik.schoolpage.pl.

W przypadku odpisu za nieobecność dziecka w poprzednim miesiącu informacje o płatności będą wysyłane indywidualnie do rodzica przez Dziennik Librus.

Zobowiązuje się rodziców do powiadamiania szkoły telefonicznie do sekretariatu szkoły pod nr tel. (55)231-25-21 o każdorazowej nieobecności dziecka na posiłkach do godziny 12.00 . Odpisy dokonywane będą od dnia następnego, od dokonania zgłoszenia — licząc od daty zgłoszenia. W przypadku nie poinformowania odpis nie zostanie uwzględniony.

UWAGA !

Zapisanie dziecka na obiady może nastąpić w ciągu całego miesiąca począwszy od pierwszego dnia tygodnia. Rezygnacji z obiadów mogą dokonać tylko w formie pisemnej rodzice/opiekunowie. Wypisanie ucznia z obiadów następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.