Opiekun Biblioteki Szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Pani Anna Mordasiewicz

~~~

~~~

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zasady ogólne:

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie.

2. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego oraz podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

4. Całość zgromadzonych w bibliotece szkolnej zbiorów stanowi wyłączną własność Zespołu Szkół w Jegłowniku, a zatem użytkownicy zobowiązani są:

 dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem,

 nie wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek, czasopism ani innych materiałów,

 materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia zwracać w ustalonym terminie,

 fakt zagubienia, bądź zniszczenia materiałów bibliotecznych rekompensować na zasadach ustalonych w regulaminie.

5. Uczniom biorącym udział w konkursach lub akcjach bibliotecznych mogą być przyznawane nagrody.

6. Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia.

7. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.

8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z jej regulaminem oraz przestrzegać go.

Zasady wypożyczania:

1. Uczniowie wypożyczają potrzebne im książki na okres nie dłuższy niż miesiąc. Bibliotekarz ma prawo skrócić lub wydłużyć ten okres kierując się zapotrzebowaniem na określoną pozycję.

2. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.

3. W przypadku rażącego niedotrzymania terminu zwrotu następuje wstrzymanie wypożyczeń.

4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

5. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę powinien odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.