Projekty

Znalezione obrazy dla zapytania logo tpd

Młodzi eksperymentują rozwijanie metody eksperymentu
w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych
w Gminie Gronowo Elbląskie

Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu

ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg, tel. 55 233 82 10, e-mail: tpd.szkoly@o2.pl

Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim oraz Szkoła Podstawowa w Jegłowniku biorą udział w projekcie „Młodzi eksperymentują – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Gronowo Elbląskie.

Okres realizacji: 01.11.2018 – 30.06.2020

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas VII, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów z dwóch szkół podstawowych w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w niezbędny sprzęt oraz pomoce do nowych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych biologii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki. Wyposażenie szkolnych pracowni obejmuje zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, niezbędnych narzędzi do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji w tym narzędzia TIK wraz z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi. Dodatkowo uczniowie klas VII wezmą udział w zajęciach dodatkowych:

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przedmiotów przyrodniczych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych,

b) dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,

c) koła zainteresowań dla uczniów oraz wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych.

Nauczyciele objęci zostaną szkoleniami w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu metodą eksperymentu oraz w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod badawczych w pracy z uczniem. W rezultacie nauczyciele nabędą cenne umiejętności i trwałe nawyki w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w sposób aktywizujący uczniów, z wykorzystaniem metody eksperymentu i narzędzi TIK

Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele rozwiną kompetencje matematyczno – przyrodnicze uczniów oparte na metodzie eksperymentu.

Ogólna wartość projektu: 646 080,91 zł
Wkład Unii Europejskiej: 549 168,77 zł

monety 4

 

  

Rekrutacja do projektu unijnego

Trwa proces rekrutacyjny nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w związku z realizowanym  projektem pn. „Młodzi eksperymentują- rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie”. Terminy rekrutacji określa regulamin.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 46 uczniów (kl. VII) z 2 szkół podstawowych w Gronowie Elbląskim oraz Jegłowniku  w Gminie Gronowo Elbląskie w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 12 nauczycieli, wychowawczych 20 rodziców/opiekunów prawnych i organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.11.2018.do 30.06.2020r.

Grupę docelową projektu stanowi 46 uczniów (20K, 26M): 29 (14 K i 15M)  ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Gronowie Elbląskim i 17 (6 K,11 M) ze Szkoły Podstawowej  im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku  (obecne kl. VI 2017/2018) w cyklu dwuletnim, 12 nauczycieli (12K):  matematyki i przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) 7 z SP w Gronowe Elbląskim i 5 z SP w Jegłowniku oraz 20  (10K i 10M) rodziców/opiekunów prawnych.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas VII oraz konsultacje indywidualne dla rodziców/opiekunów uczniów  uczęszczających do 2 szkół podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie.

Uczestnictwo w zaplanowanych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Za wszystkie działania związane z rekrutacją jest odpowiedzialny dyrektor danej szkoły. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, której przewodniczy. W skład komisji wchodzi również wicedyrektor szkoły.

Komisja rekrutacyjna po zakończeniu rekrutacji w terminie 7 dni  w oparciu o przyznane punkty stworzy listę rekrutacyjną oraz listę rezerwową.

O wynikach zostaną powiadomione osoby biorące udział w procesie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest  na stronach internetowych szkół podstawowych.

Regulamin z załącznikami

Beneficjentem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu, a Partnerem: Gmina Gronowo Elbląskie.                              Wartość projektu ogółem: 635 915,67 zł
Uzyskane dofinansowanie: 604 094,27 zł

Projekt „Młodzi eksperymentują- rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 

 

 

Projekt z edukacji finansowej ” Myślę , decyduje , działam – finanse dla najmłodszych

Znalezione obrazy dla zapytania SKEFZnalezione obrazy dla zapytania SKEF NBP

Nasza szkoła od kwietnia 2017 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ma on innowacyjny charakter dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz pracy metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją matematyczną i społeczną.

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”:

  • zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;
  • rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;
  • umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;
  • rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;
  • rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” opiera się na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych
z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowej i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny. Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc.

We wrześniu rozpocznie się kontynuacja zajęć w ramach projektu w wymiarze 36 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

Uczniowie klasy drugiej wraz z nauczycielem Emilią Boggero pełniącym rolę trenera  oprócz udziału w zajęciach będą uczestniczyć w konkursie na najlepszą opowieść graficzną pt. „Jak gospodaruje swoimi kieszonkowym?”.

****************************

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”
Dnia 13 września 2018 roku rozpoczęliśmy II etap nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać”.
Dziękuję Państwu za zaufanie i mobilizację swoich dzieci w kierunku aktywności fizycznej, gdyż pragnę poinformować ,iż cała grupa trzydziestoosobowa kontynuuje uczestnictwo w projekcie. To bardzo cieszy:)
Dzieci i rodzice  ,którzy  z niecierpliwością czekają na „wolne” miejsca muszą w związku z powyższym poczekać na kolejną edycję, do której nabór odbędzie się wiosną 2019 roku.
Przypominam, że dzieci przebywają na basenie 2 godziny.
Wyjazd na basen godz.12.30, powrót około 15.30.
Poniżej podaję terminy wyjazdów:
*27.09.2018
*11.10.2018
*25.10.2018
*15.11.2018
29. 11.18
                                                                                          koordynator projektu Dorota Fiedor

Koordynator projektu

p.Dorota Fiedor

IMG_20171031_142926 IMG_20171031_142924 IMG_20171121_144609 IMG_20171031_142859 IMG_20171121_143957 IMG_20171017_144941 IMG_20171121_144403 IMG_20171121_143831 IMG_20171031_145336 IMG_20171121_144153 IMG_20171017_144910

 PROJEKT „SZKOŁA MŁODYCH GENIUSZY”

 

 

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partnerzy: Gmina Rychliki, Gmina Markusy, Gmina Pasłęk, Gmina Gronowo Elbląskie oraz podległe im szkoły: Szkoła Podstawowa w Zwierznie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sucharskiego w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku, Szkoła Podstawowa w Rychlikach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim oraz Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku.
W Projekcie uczestniczyć będzie 194 uczniów, 84 nauczycieli oraz prawni opiekunowie uczniów. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.

W czasie roku szkolnego uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne, językowe, ICT oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności, innowacyjności. Efektem działań będzie zorganizowany przez uczestników „Festiwal kreatywności”. W projekcie przewidziano również wyjazdy edukacyjne do Warszawy, Katowic i Gdyni.

W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze szkół partnerskich. Zorganizujemy dla nich szkolenia doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole).

Działania Projektu będą również skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”. Dzięki projektowi chcemy przekonać jego uczestników, że sukces może osiągnąć każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że świadomość ta przyczyni się do wzrostu aspiracji edukacyjnych wszystkich uczestników projektu.
Czas realizacji: 01.01.2017 – 30.09.2018

Wartość projektu: 1 557 982,32 zł (w tym dofinansowanie 1 479 482,32 zł)

Projekt „Szkoła młodych geniuszy” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Scenariusze opracowane w ramach projektu
Krystyna Mordasiewicz – Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku Gabriela Wojciechowska – W marcu jak w garncu Emilia Boggero – Podróżujemy po krainie liczb Emilia Boggero – Co dzieje się wiosną na łące_ Krystyna Mordasiewicz – Kazimierz – jedyny polski władca z przydomkiem _Wielki_ Gabriela Wojciechowska – iastuny wiosny Krystyna Mordasiewicz – Tu wszędzie jest moja ojczyzna_ – Polska. Emilia Boggero. – Wesołe zabawy z ortografią Gabriela Wojciechowska – Warzywa i owoce są pyszne i zdrowe Krystyna Mordasiewicz – Codzienność wśród liczb – czytanie ze zrozumieniem Krystyna Mordasiewicz – Bawimy się w pisarzy, czyli o sztuce pisania opowiadań Emilia Boggero – Planujemy zakupy Gabriela Wojciechowska – Dyrygent i batuta Krystyna Mordasiewicz – Społeczeństwo średniowiecza – lekcja powtórzeniowa Krystyna Mordasiewicz Emilia Boggero – „Odszukam, zapiszę, zapamiętam” Gabriela Wojciechowska – Prostokąt i kwadrat

 

 

Europejski program ” Owoce i warzywa w szkole „

DSC09940