Terapia pedagogiczna

**************************************************************

20171121_11531920171121_12160120171122_11491020171122_13284320180320_12542220180228_12555420180228_13174920180309_08351820180320_125428 20180320_125434 20180320_130219

Zadaniem terapii pedagogicznej jest korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka , jako jednej z istotnych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

W przypadku opóźnienia percepcji wzrokowej dzieci :

– mają trudności w całościowym ujmowaniu liter o podobnej strukturze graficznej takich jak: a-o, m-n, l-t, E-F ;

– mylą wyrazy o podobnym obrazie wizualnym, takie jak np: rok rak, długi – drugi ;

– opuszczają drobne elementy graficzne, znaki interpunkcyjne ;

– nie zauważają poszczególnych liter w wyrazach, w których występuje zbieg kilku spółgłosek , np. zamiast furtka – furta;

– nie respektują wielkich  liter na początku zdania ;

W przypadku zaburzeń percepcji wzrokowej dzieci :

– mylą litery o podobnym kształcie, ale odmiennym kierunku i położeniu ,  np.: d-b, g-p, w-m

– mają trudności z  różnicowaniem w wyrazie podobnych układów literowych, takich jak np.: ba-ab, da-ad

Do innych błędów w czytaniu i pisaniu związanych z kierunkowymi zaburzeniami percepcji wzrokowej, należą:

– przestawianie litery w wyrazie  np. dziecko czyta kolare – korale ;

– niewłaściwe rozplanowanie wyrazów na stronie ;

– mylenie kierunku zapisu wyrazów ;

– opuszczanie linijek w tekście w czasie czytania i pisania ;

– popełnianie licznych błędów ortograficznych ;

– powoduje specyficzne trudności w uczeniu się geografii, geometrii, języka obcego ;

Opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej powodują u dzieci trudności w czytaniu i pisaniu :

– podczas składania poszczególnych dźwięków w jedną całość przy czytaniu i rozkładaniu wyrazów na poszczególne dźwięki , przy pisaniu ze słuchu

– długo utrzymują się u nich prymitywne formy czytania – sylabizowanie, tzw. czytanie podwójne

– przy pisaniu ze słuchu do najczęściej spotykanych błędów należą:

-wadliwe wyodrębnianie wyrazów w zdania , łączenie przyimków z rzeczownikami, np. wszkole, napolu

– opuszczanie wyrazów, sylab, liter

– dodawanie sylab, liter

-opuszczanie końcówek przy zbiegu dwóch spółgłosek np. spostrzeg zamiast spostrzegł

– zamiana końcówki w pisowni czasowników np. stanoł zamiast stanął

– zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne tam, gdzie w wymowie zachodzi asymilacja.

W pisaniu ze słuchu duże trudności sprawia :

– zmiękczanie głosek jednoliterowych i dwuliterowych (ć-ci, ń-ni, itp.)

– różnicowanie pisowni j-i

– odróżnianie samogłosek nosowych od zespołów dźwiękowych, np. ą od om on

– głębokich zaburzeniach słuchowych uczniowie upraszczają słuchowo i zniekształcają pisownię w takim stopniu, że powstają bezsensowne zlepki literowe.

Inne trudności  wynikające z opóźnień percepcji słuchowej  to  :

– wolniejsza nauka tabliczki mnożenia

– gorsze zapamiętywanie wierszy

– słabsze uczenie się zasad ortograficznych i gramatycznych

– trudności w opanowaniu języków obcych

– opóźniony rozwój słowno – pojęciowy ,  ograniczający wnioskowanie i uogólnianie na materiale werbalnym.

– opóźniony rozwój mowy

– ubogi słownik językowy