Luty, 2020

now browsing by month

 

Informacja dla rodziców dotycząca projektu „Umiem pływać”

Z przykrością pragnę poinformować Państwa, że projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” na rok 2020 nie zostanie zrealizowany z powodu nie otrzymania środków z Ministerstwa Turystyki i Sportu.                                                  

                                                                                                   Z poważaniem     Dorota Fiedor

Wyniki ogólnopolskich konkursów przedmiotowych

Późną jesienią odbył się ogólnopolski konkurs ortograficzny i konkurs wiedzy historycznej „Narodziny Niepodległej Polski”.Oba konkursy przeznaczone były dla uczniów klas VII, VIII i liceum. Z naszej szkoły wzięło udział 14 uczniów z kl. VII i kl. VIII w olimpiadzie ortograficznej, zaś 10 uczniów z kl. VII i VIII w olimpiadzie historycznej. W konkursie ortograficznym wzięło udział ok. 4000 uczniów z całej Polski, a w konkursie historycznym ok. 1000 uczniów. Wymienione olimpiady stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć i stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. Do obu konkursów przygotowywała naszych uczniów nauczycielka – p. Krystyna Mordasiewicz. Oto wyniki uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się

Wyniki olimpiady ortograficznej:

 1. Wiktoria Bednarska z kl. VIII – zajęła 14 miejsce w Polsce i otrzymała tytuł „Eksperta ortografii”
 2. Amelia Maszkowska z kl. VIII- 17 miejsce
 3. Wiktoria Śliwińska z kl. VII – 18 miejsce
 4. Martyna Sarnowska z kl. VII – 20 miejsce

Wyniki olimpiady historycznej:

 1. Karolina Fiedor z kl. VIII – 20 miejsce w Polsce
 2. Krystian Rabęda z k. VIII – 23 miejsce
 3. Krystian Kwiatkowski z kl. VIII – 28 miejsce

Pozostali uczniowie również dobrze wypadli. Gratulujemy wszystkim uczestnikom dobrych wyników, pozytywnej motywacji w zdobywaniu tajników wiedzy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Bal karnawałowy

w dniu 6 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Zarówno młodsze dzieci z grup przedszkolnych oraz klas I-III, jak i starsi uczniowie z klas IV-VIII poprzebierani w piękne i kolorowe stroje, mieli okazję pobawić się przy rytmach ulubionej muzyki. Ponadto Samorząd Uczniowski przygotował dla uczestników balu wiele ciekawych konkursów z nagrodami. Jury konkursowe wyróżniło i nagrodziło słodkimi upominkami najciekawsze tego dnia przebrania.

Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Gronowo Elbląskie

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Wskazane kryterium Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
Kryterium nr 1 OŚWIADCZENIE – Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
Kryterium nr 2, 3, 4, 5 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
Kryterium nr 6 PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
Kryterium nr 7 DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gronowo Elbląskie jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku poz. 2083).

Kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie:  
1
kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego

20 punktów
2
praca/nauka rodziców/opiekunów prawnych:
 
a) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 8 punktów
b) kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczy się w systemie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 4 punkty
c) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają bez pracy 1 punkt
3
deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin

2 punkty
4
zmiana miejscowości zamieszkania

2 punkty

W celu potwierdzenia spełniania powyższych kryteriów rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie:  
1
kandydat, który w bieżącym roku szkolnym uczęszczał do przedszkola, znajdującego się
w obwodzie szkoły
40 punktów
2
droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej
15 punktów
3
w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
10 punktów
4
miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
5 punktów

TERMINY:

Terminy rekrutacji ustalone Zarządzeniem Nr 2/OG/2020 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 stycznia 2020 roku   w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2-13.03.2020 04-11.05.2020
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t.Dz. U. z 201 r. poz. 996) 20.03.2020 20.05.2020
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03.2020 22.05.2020
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 30.03-10.04.2020 25.05-05.06.2020
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.04.2020 10.06.2020


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2 – 13.03.2020 04 – 11.05.2020
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 20.03.2020 20.05.2020
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03.2020 22.05.2020
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 30.03-10.04.2020 25.05-05.06.2020
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.04.2020 10.06.2020

Zarządzenie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

ZARZĄDZENIE Nr 2/OG/2020

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 ze zmianami) Wójt Gminy Gronowo Elbląskie zarządza, co następuje:

§1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Akcja charytatywna „Podaruj walentynkę Antosi”

Dnia 5 lutego w Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu w godz. 16.00 – 18.00 odbędzie się akcja charytatywna na rzecz ciężko chorej Antosi. W wyżej wymienioną inicjatywę czynnie (artystycznie) zaangażowana jest uczennica naszej szkoły Nikola Fiedor, która wszystkich gorąco zachęca do wzięcia udziału w tej akcji . Nie bądźmy obojętni – pomagajmy!Szczegóły na plakacie informacyjnym.